Analisis Pragmatik

Pragmatik merupakan suatu ilmu penginterpetasian (pentafsiran) linguistik yang melibatkan faktor-faktor bukan linguistik, iaitu kombinasi di antara faktor kedua-duanya iaitu linguistik dan bukan linguistik. Hal ini benar-benar dapat membantu penyelidik untuk memperolehi makna yang lebih berkesan (Nor Hasyimah Jalaluddin, 1992:1). Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:1229), pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Dalam Kamus Linguistik (1997:192) pula, pragmatik yang terdapat dalam semiotik ialah pengkajian tentang bagaimana tanda dan lambang digunakan oleh manusia untuk berhubung dalam bahasa tertentu.
Mengikut Jens Allwood (1983), “pragma” berasal daripada perkataan Greek  yang membawa makna aksi atau aktiviti.  Wunderlich (1980) menyatakan bahawa pragmatik adalah berkaitan dengan interpretasi terhadap ayat atau ujaran di dalamkonteks yang lebih luas, termasuk pemahaman terhadap wacana yang berkaitan, kepercayaan, dan jangkaan oleh seseorang penutur dan pendengar, hubungan sosial mereka, tanggungjawab serta pengetahuan latar belakang, dan sebagainya.

Rakaman Audio Dialek Minangkabau
bmk
bmk 1
bmk 2
Dalam kajian ini pengkaji telah memberi tumpuan utama terhadap penggunaan bahasa formal dan tidak formal. Contoh di bawah merupakan dapatan yang diperoleh oleh pengkaji.
1. Penggunaan bahasa formal.
Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan pada situasi formal atau rasmi. Contoh bahasa formal ialah bahasa baku dan bahasa istana. Bahasa formal merupakan variasi bahasa yang mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan baik dari aspek sebutan, sistem imbuhan, struktur ayat mahupun pilihan perkataan. Menurut Richard et.al menyatakan bahawa bahwa bahasa formal adalah ragam bahasa yangberstatus tinggi di dalam suatu masyarakat atau bangsa dan dituturkan oleh mereka yang berpendidikan semasa berkomunikasi antara mereka atau pun semasa menulis.  Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa bahasa formal itu adalah bentuk bahasa yang telah ditetapkan, diterima dan berfungsi sebagai model oleh masyarakat secara luas.
Contoh pragmatik dapat dilihat seperti situasi di bawah.

z

Contoh di atas jelas menunjukkan bahawa rsponden menggunakan bahasa formal semasa berkomunikasi dengan majikannya. Hal ini dapat dilihat apabila responden tidak menggunakan nama sendiri ,nama timbangan atau nama ringkas semasa berkomunikasi. Sebaliknya membahasakan dirinya sebagai saya. Selain itu, responden juga turut menggunakan nama panggilan yang sesuai ketika berinteraksi dengan majikannya iaitu denagan panggilan ‘bos’. Terakhir ialah responden telah memperlihatkan pola intonasi yang jelas untuk bahasa formal ketika diminta untuk mengetahui cara berkomunikasi.

 2.Bahasa Tidak Formal

Bahasa tidak formal pula digunakan pada situasi tidak rasmi. Contoh bahasa tak formal ialah bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa mesra, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar, dan dialek. Bahasa tidak  formal tidak perlu terlalu tersusun atau teratur bahasanya. Sebaliknya yang diutamakan  ialah keakraban dan kemesraan , maka menyebabkan bentuk-bentuk perkataannya menjadi singkatan. Di samping itu, kosa kata yang digunakan dalam bahasa tidak formal juga berbeza daripada bahasa baku seperti penggunaan kata ganti diri. Di dalam bahasa ini juga, turut menggunakan gelaran kekeluargaan dalam hubungan antara anggota keluarga atau sanaksaudara, serta panggilan intim jika berhubung dengan sahabat handai.

z

Berdasarkan jadual di atas:

1. Responden menggunakan panggilan intim semasa berkomunikasi dengan suaminya. Pengkaji mendapati bahawa responden membahasakan suaminya dengan panggilan “abah”. Bagi responden penggunaan perkataan abah dianggap sebagai suatu perkataan yang sesuai bagi pasangan suami isteri semasa berinteraksi.

2.   Penggunaan perkataan “adik” yang merujuk kepada anak telah digunakan oleh responden semasa berkomunikasi dalam kalangan ahli keluarga. Dalam hal ini menunjukkan bahawa responden menggunakan panggilan intim semasa berkomunikasi antara ibu dan anak.

3. Pengguaan kata ganti diri “awak” dalam DM merujuk kepada saya. Responden membahasakan dirinya dengan panggilan “awak” yang ternyata memperlihatkan terdapatnya penggunaan bahasa tidak formal dalam perbualan ini.

Rakaman Lagu Dialek Minangkabau

denden

Dalam lirik lagu di atas, pengkaji telah meneliti aspek penggunaan kata ganti nama diri. Hasil kajian tersebut dapat dilihat seperti di bawah.

Penggunaan kata ganti diri pertama

Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Contoh d bawah hanya memperlihatkan penggunaan kata ganti diri pertama dalam bentuk tunggal sahaja.

i. Penggunaan kata ganti diri pertama ‘Den’

 Penggunaan Den sama dengan aku dalam BMS. Oleh itu, penggunaan Den tidak sesuai digunakan untuk mereka yang lebih tua daripada seseorang.pr 1ii. Penggunaan kata ganti diri pertama ‘Denai’.

pra2

Penggunaan kata ganti diri kedua ‘Uda’.

Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Walau bagaimanapun, dalam kajian ini pengkaji mendapati bahawa lirik lagu ini menggunakan kata ganti diri tunggal sahaja. Contohnya dapat dilihat seperti rajah di bawah.

pra3

Advertisements

One thought on “Analisis Pragmatik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s